Podmínky ochranny osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KLIENTY (ZÁKAZNÍKY)

GDPR

 

Vážení klienti/zákazníci,

naše společnost CATUS spol.s r.o., IČ 15770753, se sídlem Kyjovská 1598, Havlíčkův Brod 58001 (dále "společnost") je správcem osobních údajů. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016ftj79 (dále "GDPR"), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.

 

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů společností se, prosím, obraťte na:

Martina Veselá, e-mail: vesela@catus.cz

1. Proč tyto osobní údaje společnost zpracovává?

Společnost zpracovává osobní údaje klientů zejména z těchto důvodů (účelů):

(i) uzavření příslušné smlouvy/ vyřízení objednávky/ poskytnutí služby.

(ii) vedení databáze klientů a jejich kontaktních údajů.

(iii) fakturace a vedení účetnictví.

(iv) vedení pohledávek vůči klientům.

(v) zaslání nabídky na dodávku/ službu.

2. Co společnost opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely?

Společnost je oprávněna/povinna zpracovávat osobní údaje, pokud:

(i) je potřebuje pro splnění jakékoliv smlouvy (dohody), kterou s ní klienti uzavřeli (včetně samotného uzavření); v případě, že klient odmítne takové údaje poskytnout, není možné smlouvu (dohodu) uzavřít, resp. plnění ze smlouvy požadovat (např. vyřízení objednávky, poskytnutí služby).

(ii) společnost musí plnit právní povinnosti, které ji ukládá zákon (např. povinnost ověřovat totožnost).

(iii) je potřebuje pro účely oprávněných zájmů svých či třetí strany (např. z důvodu vedení si databáze klientů).

3. Jaké osobní údaje společnost zpracovává?

Společnost zpracovává osobní údaje klienta zejména v tomto rozsahu:

(i) Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonický kontakt, e-mailovou adresu.

 

(ii) Popisné údaje: bankovní spojení.

(iii) Údaje o třetí osobě: jméno, příjmení, e-mail zástupce klienta.

4. Komu může společnost zpřístupnit osobní údaje?

Klient bere na vědomí, že společnost je oprávněna zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje:

(i) subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po společnosti požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.).

(ii) zpracovateli, se kterým společnost spolupracuje, zejména společnosti Asseco Solutions a.s., IČ 64949541, Zelený pruh 1560, Praha 4, Beppo HB spol. s r.o., IČ 27501108, Bořivojova 878/35, Praha 3, KomTeSa spol. s r.o., IČ 45535663, Masarykova 2835, Havlíčkův Brod, ProjectSoft HK a.s., IČ 25286668, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové. S ohledem na změny v osobách zpracovatelů / větší množství zpracovatelů, společnost na žádost klienta informuje o konkrétních zpracovatelích, kterým osobní údaje poskytuje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

( iii) následujícím propojeným osobám: CATUS servis spol. sr.o., IČ 25284002, Kyjovská 1598, Havlíčkův Brod

Společnost neposkytuje osobní údaje subjektům do třetích zemí. O konkrétních subjektech a podmínkách bude společnost informovat klienty na jejich žádost. 

5. Jak dlouho bude společnost uchovávat osobní údaje?

Společnost bude osobní údaje klienta uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv společnosti. Konkrétní informace budou klientovi sděleny na jeho žádost. 

6. Jaká jsou práva partnera?

(i) Klient je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

(ii) Klient je oprávněn požadovat po společnosti informace o zpracování svých osobních údajů, které je mu společnost povinna bez zbytečného odkladu předat. Dále je klient oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost společnosti osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

Informace je platná ke dni: 18.5.2018

Ing. Michal Bína 

Jednatel společnosti              

Zpět do obchodu